เอกสารดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
- เอกสารงบประมาณรายจ่าย ขาวคาดแดง สป.อว. ประจำปีงบประมาณ 2566 
ปฏิทินงบประมาณ
- ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สป.อว. 
- ปฏิทินงบประมาณ พ.ศ.2566 
แบบฟอร์มต่างๆ
- แบบฟอร์มขอเพิ่มชื่อเข้าใช้ระบบ 
ยุทธศาสตร์ชาติ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
- หลักเกณฑ์ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค (ธ.ค.65) 
- หลักเกณฑ์ ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ (ธ.ค.65) 
- หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ 
- ประกาศ กค. เรื่องเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
แผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการ
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สป.อว. 
- แผนปฏิบัติราชการรายปี 2565 ของ สป.อว. 
- รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวง อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สป.อว. 
ใบงวดจัดสรร ปีงบประมาณ 2566
- ใบจัดสรร ครั้งที่ 1 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 13